Kerksingel 1, 2981 EH Ridderkerk
diensten iedere zondag om 9:30 en 17:00 uur

Koffieochtenden

Elke eerste woensdag van de maand (10.00 - 11.30 uur) staan de deuren van gebouw Obadja open voor gezelligheid, warmte en een lekker bakje koffie. Iedereen uit de omgeving van de Singelkerk is van harte welkom. Neem gerust iemand mee! 

Toerusting en vorming

Bijbelkringen

In de Singelkerk-gemeente zijn tien huisbijbelkringen actief, die eens in de twee of drie weken samenkomen. Per seizoen wordt een Bijbelboek besproken. Naast Bijbelstudie staat de onderlinge ontmoeting centraal. Door samen te zingen, te bidden en de Bijbel te bestuderen wordt de onderlinge band met andere leden van de gemeente versterkt.

Catechese

Voor jongeren in de leeftijd van 12-14, 15-17 en 18+ is er catechisatie, waarbij nagedacht wordt over onderwerpen die met God, de Bijbel en geloven te maken hebben. Tijdens het catechese-uur wordt eerst een inleiding op een thema gegeven, waarna in groepjes uiteengegaan wordt, onder leiding van een mentor. Daarnaast is er ieder seizoen belijdeniscatechese, ter voorbereiding op belijdenis van het geloof. Aangepaste catechese wordt tweewekelijks in samenwerking met wijkgemeente Drievliet/Oostendam gegeven. 

Jeugdraad

De jeugdraad ondersteunt de jeugdouderling bij de inhoudelijke bezinning op het jeugdwerk binnen onze gemeente. Daarnaast heeft de jeugdraad een organisatorische rol bij de praktische invulling van allerlei activiteiten en initiatieven, die met het jeugdwerk samenhangen. Hoofddoel is dat onze jongeren door geloof en bekering de Heere God leren kennen als hun Schepper en Vader en de Heere Jezus als hun Verlosser en Heere van hun leven. Om dit te bereiken, richt de Jeugdraad zich op vijf aandachtsvelden, namelijk jeugdwerk, gezin, jeugddiaconaat, eredienst en catechese. 

Jongerenpastoraat

Dit team bestaat uit de jeugdouderling en de medewerkers Jeugdpastoraat (MJP’ers). Elke MJP-er (een belijdend en meelevend lid van de gemeente tussen de 20-40 jaar) heeft een groepje jongeren van hetzelfde geslacht onder zijn/haar hoede. Dit met als doel door individuele aandacht met de jongeren een relatie op te bouwen, komen tot open, eerlijke gesprekken over onze verhouding tot Jezus Christus en Zijn gemeente, over hun belevingswereld en eventuele problemen in de hoop hun levensloop positief te beïnvloeden. 

Kerk en autisme

Binnen onze gemeente is ter ondersteuning een groep gemeenteleden actief die zich richt op kinderen, jongeren en ouderen bij wie de diagnose autisme is vastgesteld. Binnen het grotere aandachtsveld van ‘de onderlinge zorg voor elkaar in de christelijke gemeente’ biedt deze werkgroep specifieke aandacht, bekendheid en structuur over (vormen van) autisme aan bijvoorbeeld jeugdwerkleiders, de kerkenraad en catechesemedewerkers. 

Hervormde vrouwendienst (HVD)

In de wijkgemeente van de Singelkerk is de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) actief. Een groep van ruim twintig vrouwen is verantwoordelijk voor het bezoeken van de ouderen (73+). Ook het brengen van een bezoek aan gemeenteleden na een ziekenhuisopname, bij langdurig ziek zijn, na de geboorte van een baby, bij een huwelijksjubileum en ook het brengen van een condoleancebezoek na het overlijden van een gemeentelid valt onder de taken van de HVD.

Diaconaal maatschappelijk werk

Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) is opgericht door de diaconie van de hervormde gemeente Ridderkerk in samenwerking met Stichting Schuilplaats te Veenendaal, een interkerkelijke landelijk werkende hulporganisatie. Vanuit een christelijke levensbeschouwing wordt hulp geboden bij relatie- en opvoedingsproblemen, psychische problemen zoals overspannenheid, identiteitsvragen, depressies, psychosomatische problemen zoals hyperventilatie en spanningshoofdpijn, seksuele problemen en verwerking van bijv. rouw of incest. Meer informatie: www.stichtingschuilplaats.nl

Vluchtelingen

De ‘Werkgroep Vluchtelingen Ridderkerk’ organiseert iedere twee weken een Internationale Samenkomst, gericht op vluchtelingen en statushouders. Deze werkgroep is samengesteld door vier Ridderkerkse kerken, waarvan de Singelkerk er een is. De internationale samenkomsten starten om 16.00 uur in de Boezemkerk in Ridderkerk-Bolnes. Per samenkomst is één van de deelnemende kerken verantwoordelijk, zodat iedere kerk eens per acht weken de samenkomst organiseert. Tijdens deze internationale samenkomsten zijn er tolken aanwezig voor het Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi. Meer informatie: https://internationalserviceridderkerk.nl

Ontmoetingsmiddagen

Voor gemeenteleden van 70 jaar of ouder is er van september t/m mei maandelijks een ontmoetingsmiddag, die gehouden wordt in gebouw Obadja. De middag begint om 14.30 uur en eindigt rond 16.15 uur. De middag start met een meditatie en zang, in de pauze is er ontmoeting en daarna is het programma elke ontmoetingsmiddag anders (van een diapresentatie over de natuur tot een gemeentelid die iets vertelt over zijn/haar werkkring of hobby). 

Emmaüskring 

Allereerst bedoeld voor mensen die wat minder bekend zijn met de Bijbel en het christelijk geloof. Samen oplopen, om met elkaar meer over de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk te weten te komen. Eén keer in de twee weken komen we op donderdagavond van 20.00-22.00 uur in Obadja bij elkaar.

Jeugdwerk en verenigingen

Vrouwenkring Persis

Eens in de drie weken op dinsdagmorgen is in gebouw Obadja een bijeenkomst van de vrouwenkring. De kring heeft tot doel met de vrouwen uit de gemeente het Woord van God te onderzoeken om zo met elkaar na te denken wat God ons vandaag te zeggen heeft. Regelmatig worden er sprekers uitgenodigd en creatieve ochtenden georganiseerd. 

Jeugdvereniging Obadja (JV)

Op de JV wordt nagedacht over zaken die betrekking hebben op kerkelijk, maatschappelijk en politiek terrein. Dit gebeurt door op zondag samen een Bijbelgedeelte te bespreken. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn welkom en vanaf 16 jaar kun je lid worden. Naast de wat meer serieuze activiteiten is er op de JV ook plaats voor ontspanning, zo zijn er per jaar verschillende activiteiten zoals een kampvuur op het strand, samen barbecueën. Toppunt van al deze activiteiten is het JV-weekend, dat elk jaar plaatsvindt in het weekend rond Koningsdag.

Jeugdclub De Bouwsteen

De Bouwsteen is een club voor iedereen die in leerjaar 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs zit, om de week op vrijdagavond van 19:30 tot 21:00 uur in gebouw Obadja. We zingen, denken na over een Bijbelgedeelte en praten verder over wat geloven in God betekent voor ons leven van alledag. Daarnaast zijn er bijzondere clubactiviteiten, zoals naar het strand, sportavonden, de TOV-avond, gala en natuurlijk het jaarlijkse Bouwsteenkamp.

Club FUNdament

Eens in de twee weken op vrijdagavond komt club FUNdament, voor jongens en meiden uit groep 7 en 8, bij elkaar. Vaak starten we met het zingen van een aantal liederen, daarna gaan we aan de slag met een heel leuk en leerzaam werkboekje van de HGJB. Hierin komen allerlei Bijbelse onderwerpen aan de orde. Er wordt iets verteld door de leiding over dit onderwerp, maar ook gaan we hierover in gesprek met jullie. Na de pauze gaan we aan de slag met een knutselopdracht of doen we gezellig een spel met elkaar.

Meisjesclub Mirjam

Ben je een meisje en zit je in groep 4, 5 of 6? Dan ben je van harte welkom op de meisjesclub. De club wordt één keer in de twee weken gehouden van 19.15 uur tot 20.45 uur in gebouw Obadja. Soms zul je een Bijbelverhaal horen, soms houden we een Bijbelstudie of doen we een Bijbelquiz. Verder gaan we op een clubavond knutselen of doen we een leuk spel.

Jongensclub Gideon

De jongensclub is er voor jongens van de basisschool, groepen 4,5 en 6. Eén keer per twee weken komen we bij elkaar in gebouw Obadja. De avond start om 19.15 uur en is rond de klok van 20.45 uur weer afgelopen. Het eerste deel van de clubavond staat in het teken van het zingen van liederen en een Bijbelverhaal wat door één van de clubleiders wordt voorbereid. Na een glas drinken volgt het vrije gedeelte, waar we spelletjes, quizjes, knutselen of andere creabea-dingen doen. Aan het eind van het seizoen is het stoere jongensclubuitje. 

De Spelonk

Bij de Spelonk in Obadja kun je terecht voor een goed gesprek, de koffie is warm en de fris staat klaar vanaf zondagavond 20.30 uur. Altijd gezellige achtergrondmuziek op en je kunt jezelf vermaken met tafelvoetbal, schaken en darten. Er is altijd wat te eten, lekkere nootjes en chips. Onze spelonk is een veilige plek waar je jezelf kan zijn. Waar niks moet en heleboel mag. Kom gewoon een keertje langs als je nog nooit geweest bent, en wij weten zeker dat je gelijk gegrepen wordt met het spelonkvirus! 

Muziek

Kinderkoor De Sleutel

Op maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur is het altijd heel erg gezellig in Obadja, want dan oefent kinderkoor ‘de Sleutel’. In deze drie kwartier zingen we allerlei verschillende christelijke kinderliedjes. Elke maandagavond leren we een nieuw lied. Op het koor zitten ongeveer 50 kinderen. We hebben ook wel eens uitvoeringen. We vinden het allemaal erg leuk om te zingen, en ook de uitvoeringen vinden we heel erg leuk. Vind jij het ook leuk om te zingen? Kom dan een keer gezellig kijken! www.kinderkoordesleutel.nl

Commissies

Zendingscommissie

De zendingscommissie Singelkerk ondersteunt elk jaar met verschillende activiteiten een project dat door de Gereformeerde zendingsbond (GZB) wordt uitgevoerd. 

Evangelisatiecommissie

Het evangelisatiewerk is heel divers. Naast het bezoeken van rand- en buitenkerkelijken, richt deze commissie zich op het openstellen van de Singelkerk op niet-zondagen. Vooral ook dankzij de medewerking van gemeenteleden kunnen we veel gasten in de Singelkerk ontvangen met o.a. open monumentendag, Kerst, Pasen en Pinksteren. In de week voorafgaande aan Pasen (Stille Week), worden in de Singelkerk ingetogen en gevarieerde bijeenkomsten gehouden die bezinnend van karakter zijn. Met zang, schriftlezing, muziek, meditatie, declamatie en stilte-momenten bereiden we ons voor op Goede Vrijdag en Pasen.

Commissie Kerk en Israël

Minimaal twee keer per jaar organiseert deze commissie een lezing, om zo het meeleven met en de betrokkenheid bij Israël te bevorderen. Vanuit het geloof in Christus mogen wij weten dat er voor het oude volk van God beloften in de Bijbel staan (Romeinen 11:29). 

Stichting Tabitha

Een interkerkelijke stichting met een brede achterban binnen verschillende kerken in Ridderkerk, waaronder de Singelkerk. Tabitha biedt al bijna 50 jaar hulp aan medechristenen in Oost-Europa, met name in Roemenië en Oekraïne. Meer informatie: www.stichting-tabitha.com

Over deze website

Vragen of opmerkingen? Mail naar webmaster@singelkerk.nl.