Kerksingel 1, 2981 EH Ridderkerk
diensten iedere zondag om 9:30 en 17:00 uur

Wie zijn we?

Onze wijkgemeente Singelkerk maakt deel uit van de Hervormde gemeente Ridderkerk en daarmee van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij erkennen de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en aanvaarden deze in dankbaarheid als de geopenbaarde wil van God over ons leven. 

De gemeente belijdt het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. We staan daarmee in de traditie van de vroegchristelijke kerk en van de Reformatie en weten ons verbonden aan het geloof en de gereformeerde belijdenis van ons voorgeslacht. We onderschrijven de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de Reformatie: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Staande op deze grondslag willen wij elkaar, de kerk en eenieder die het wil horen op een in onze tijd begrijpelijke wijze oproepen om de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.

Omdat we als gemeente deel zijn van het lichaam van onze Heere Jezus Christus en door Hem geroepen zijn, weten we ons als lidmaten aan elkaar gegeven en dragen wij zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. In het bijzonder gaat de zorg van de gemeente uit naar onze jongeren. Via catechese, jeugdwerk, maar vooral via de zondagse eredienst, willen wij hen in hun jonge leven met de vreugde, bemoediging en terechtwijzing van het leven aan Gods hand vertrouwd maken. De kinderen van onze gemeente behoren gedoopt te zijn. Door hun doop worden onze kinderen en alle leden van onze gemeente er steeds weer bij bepaald dat ze zonder het geloof in de Heere Jezus ten dode zijn opgeschreven, maar ook dat God ons door Christus in genade wil aannemen en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen wil maken. Ook roept de bediening van de Heilige Doop de gemeente steeds weer op tot een godvrezend leven uit dankbaarheid aan haar Heere en Heiland.

Wekelijks komen wij als gemeente op zondag tweemaal bijeen om de Naam van onze God te loven, door de verkondiging van Zijn Woord te worden opgeroepen tot geloof en bekering, in ons geloof te worden versterkt, de onderlinge gemeenschap te ervaren en te worden opgescherpt in een levenswandel die overeenstemt met Zijn wil. Daartoe strekt ook de driemaandelijkse viering van het Heilig Avondmaal in het midden van de gemeente.

We weten ons als gemeente ook geroepen om, als een licht op de kandelaar, van de liefde van onze Heere te getuigen naar mensen die los van Christus leven. In het bijzonder weten we ons verantwoordelijk de heilzame en troostvolle boodschap van het Evangelie met woord en daad uit te dragen binnen de Ridderkerkse samenleving. Zo hopen wij aan onze roeping om getuigen van onze Heere Jezus Christus te zijn concreet gevolg te geven, opdat velen worden getrokken tot Hem, die het Licht van de wereld is.

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit: predikant(en), ouderlingen en diakenen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente en het schrijven van een beleidsplan, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen, en het bespreken van zaken die ook in andere gemeenten, regionaal of landelijk spelen. U kunt de kerkenraad aanschrijven via de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over deze website

Vragen of opmerkingen? Mail naar webmaster@singelkerk.nl.